ANO ve AGNO Nedir | Nasıl Hesaplanır (2024)

AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO) ve AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) HESAPLAMALARI

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, bağıl değerlendirme sisteminin önemli bileşenlerindendir. AGNO, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin bölümünden mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır. AGNO sınır değerleri fakülteden fakülteye değişmekte olup 1.80 ve 2.00 gibi değerler almaktadır. Biz buradaki örnekte sınır değerini 1.80 olarak kabul etmekteyiz.

1- Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO)

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar (4 üzerinden) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur (Tablo 4). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ları vardır; 1. Yarıyılın ANO’su gibi. Başarı notları G ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi dersler, ANO hesaplamasına katılmaz.
Görüldüğü bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sının hesaplanabilmesi için (1) o yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun, (2) bu derslerin kredi saatlerinin ve (3) öğrencinin bu derslerde aldığı 4 üzerinden bağıl notların bilinmesi yeterlidir. Şimdi bunları sırayla inceleyelim:

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer dersin haftalık kuramsal ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin A dersinin haftada 4 saat kuramsal, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Kuramsal ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’ dir. Diğer bir örnekte, B dersinin kuramsal kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;


Haftalık kuramsam ders saati
Haftalık uygulama ders saatiB Dersi23Kredi23/2 = 1.5Toplam Kredi2 + 1.5 = 3.5

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

Dersin pratik ve kuramsal olarak haftalık saatleri, ders programlarından kolaylıkla öğrenilebilir.

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının ağırlık katsayı değerleri
(yani 4 üzerinden karşılıkları) ise ilgili birimlerin “Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinden” öğrenilebilir ve aşağıdaki tabloda da verilmektedir.


BAŞARI NOTLARININ FARKLI ŞEKİLDE İFADESİ

Sözel

Harfle

Sayı Karşılığı

PekiyiAA4.00BA3.50İyiBB3.00CB2.50OrtaCC2.00Başarısızlık SınırındaDC1.50DD1.00BaşarısızF0.002. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları (yani 4 üzerinden Bağıl Not) bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür (Tablo 4). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları G ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi dersler, AGNO hesaplamasına katılmaz.
Bu hesaplamada yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve Bağıl Notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

TABLO 4

1. YARIYIL

Güz yarıyılı dersleri

Dersin Kredisi

Dersin ağırlık katsayısı
Kredi x ağırlık katsayısı

A Dersi31.50 (DC)4.50B Dersi4.51.00 (DD)4.50C Dersi3.53.00 (BB)10.50D Dersi51.00 (DD)5.00TOPLAM

16

24.50
1. yarıyılın (ör. Güz) ANO'su
24.50/ 16 = 1.53

1. yarıyıldaki AGNO

24.50 / 1.53

2. YARIYIL

Bahar yarıyılı dersleri

Dersin Kredisi

Dersin ağırlık katsayısı
Kredi x ağırlık katsayısı

E Dersi4.02.50 (CB)10.00F Dersi4.53.50 (BA)15.75G Dersi3.54.00 (AA)14.00H Dersi3.03.00 (BB)9.00TOPLAM

15

48.75

2. yarıyılın (ör. Bahar) ANO'su

48.75 / 15 = 3.25

2. Dönemin toplamı

16+15= 31


24.50+48.75 = 73.25

2. yarıyıldaki AGNO

73.25 / 31 = 2.36

3. YARIYIL

Güz yarıyılı dersleri

Dersin Kredisi

Dersin ağırlık katsayısı
Kredi x ağırlık katsayısı

I Dersi2.50.00 (F)0.00J Dersi3.02.50 (CB)7.50K Dersi4.02.00 (CC)8.00L Dersi3.53.00 (BB)10.50M Dersi2.03.50 (BA)7.00TOPLAM

15

33

3. yarıyılın (ör. Güz) ANO'su

33 / 15 = 2.20

3. Dönemin toplamı

31+15= 46


73.25+33 = 106.25

3. yarıyıldaki AGNO

106.25 / 46 = 2.31


Tablo, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.


Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar gibi başarı notları (G) ile takdir edilen dersler AGNO hesabına katılmaz.

a) AGNO’nun koşullu geçme ve ders alma işlemindeki fonksiyonu

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği (yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten F alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.


Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:


Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise (ki bazı Fakültelerde bu değer 2.00 olarak kabul edilmiştir):


a.
Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.

b.Ancak -eğer varsa- öğrenci öncelikle F aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.

c.Tablo 4’de verilen öğrenci 4. yarıyıldan ders alma aşamasına geldiğinde, 2 ve 3. yarıyıllar sonundaki AGNO’su 2.36 ve 2.31 olduğundan bu duruma iyi bir örnek oluşturmaktadır.
d.Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.
e.Bir sonraki yarıyıldaki derslerin bir kısmı (F alarak) tekrar etmek zorunda olduğu derslerle çakışıyorsa, bu yeni dersleri alamaz. Öncelikle F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.
f.Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.
g.Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en yüksek not geçerlidir.

2.Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in (bazı Fakültelerde bu değer 2.00 olarak kabul edilmiştir)üzerinde, diğeri ise altında ise:

a.Bu gibi öğrencilere “sınamalı öğrenci” adı verilir.
Tablo 4’de örneklenen öğrenci 3. yarıyıldan ders alma aşamasına geldiğinde 1. ve 2. yarıyıllar sonundaki AGNO’ları sırasıyla 1.53 ve 2.36 olduğundan bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir.
c.Öğrenci bir sonraki (yani 3.) yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.
d.Ancak öğrenci –eğer varsa– öncelikle F aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
e.Bir sonraki yarıyıldaki derslerin bir kısmı (F alarak) tekrar etmek zorunda olduğu derslerle çakışıyorsa, bu yeni dersleri alamaz. F aldığı derslere öncelik vermek zorundadır.
f.Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.
g.Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en yüksek not geçerlidir.

3.
Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in (bazı Fakültelerde bu değer 2.00 olarak kabul edilmiştir)altında ise:

a.Bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.
b.Bu öğrenciler kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.
c.Başarısız öğrenciler sadece iki yarıyıl önce F, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar, CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.
d.Bu gibi başarısız öğrenciler tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa, bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler. Ancak bunu yaparken iki yarıyıl önce F alıp tekrarlamaları gereken derslerle çakışan yeni dersleri alamazlar. Önce F aldıkları dersleri temizlemeleri gerekmektedir.
e.AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki (eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.
f.ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Bu bilgiler ışığında, Tablo 4’de örneklenen öğrencinin durumuna tekrar dönelim. Bu örnekte, Fakülte veya Yüksekokul tarafından belirlenen AGNO sınır değerinin 1.80 olduğu varsayılacaktır.


3. yarıyıla geldiğinde bu yarıyıldaki dersleri alabilir çünkü 1. yarıyılda elde ettiği AGNO değeri 1.80’in altında olmasına karşın, 2. yarıyılda AGNO notunu 1.80’in üstüne taşıyabilmiştir. İlk yarıyıldaki (güz yarıyılı) AGNO’su 1.80’in altında kaldığı için bu öğrenci “sınamalı öğrenci” konumundadır. Öğrenci eğer 1. ve 2. yarıyıllarda F almış olsaydı, bu dersleri mutlaka tekrar almak durumunda kalacaktı. Bu durumda 3. yarıyılda F aldığı derslerle çakışan dersleri ise (eğer çakışma varsa) alamayacaktı. Alamadığı bu dersleri ise daha sonraki dönemlerde alması gerekecekti. Öğrencinin ilk iki yarıyılda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders alması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle 1. ve 2. yarıyıllarda öncelikle DD ve DC aldığı derslerini (örneğimizde A, B ve D dersleri) 3. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo: 4, Şek. 6). Öğrencinin AGNO hesaplamasında tekrarladığı bir dersten aldığı en yüksek not kullanılacaktır.


Eğer öğrencimiz 1. ve 2. yarıyılların her ikisinde de AGNO notunu 1.80’in altında tutsaydı “başarısız öğrenci” konumuna düşecek ve 3. yarıyıldan ders alamayacaktı. Sadece 1. ve 2. yarıyıllarda F, DD ve DC (ör. A, B ve D dersleri) aldığı derslerine kayıt yaptırıp öncelikle onları kurtarması için yönlendirilecekti.


Öğrencimiz 4. yarıyıla geldiğinde ise son iki (yani 2. ve 3.) yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in üzerinde olduğu için 4. yarıyıldaki bütün dersleri alabilecektir. Öğrencinin 2. ve 3. yarıyıllarda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders tekrarlaması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle önceki yarıyıllarda aldığı dersleri 4. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo: 4, Şek. 6). Öğrencinin tekrarladığı bu derslerden aldığı en yüksek not AGNO hesaplamasında kullanılacaktır.


AGNO’nun mezuniyet durumundaki öğrencileri için önemi


Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için şu iki şartı gerçekleştirmiş olmaları gereklidir:


1.
Yönetmeliklerde belirtilen tüm çalışmaları (ders, laboratuar, tez çalışması vb.) tamamlamış olmaları gerekmektedir.


2
.AGNO’larının en az 1.80 (bazı Fakültelerde 2.00) olması gerekmektedir.


Fakülte veya Yüksekokulu tarafından belirlenmiş olan AGNO ortalamasını (çoğu birim için 1.80, bazıları için 2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC Bağıl Notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 1.80 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 1.80’in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar.


Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını Fakülte veya Yüksekokulları tarafından belirlenen değerin (1.80 veya 2.00) üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterecektir.

ANO ve AGNO Nedir | Nasıl Hesaplanır (1)
Şekil: 6. Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.

ANO ve AGNO Nedir | Nasıl Hesaplanır (2024)

FAQs

ANO ve AGNO nasıl hesaplanır? ›

AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, ANO: Ağırlıklı not ortalamasını ifade eder. Ağırlık Not Ortalaması (ANO) nasıl hesaplanır. ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Agno neye göre hesaplanır? ›

AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Agno nasıl hesaplanır örnek? ›

AGNO = 4 üzerinden bağıl not X derslere ait kredi saatlerinin çarpımlarıdır. Bu çarpımlar sonuçta toplanır. Tüm derslerin kredi saatleri toplamına da bölünür. Buradaki 4 üzerinden bağıl not da ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayılarını ifade etmektedir.

Mezun olmak için ANO mu agno mu? ›

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)'nı, (2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC bağıl notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO'ları 2.00'in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar.

Not ortalaması 2 nin altında olursa ne olur? ›

2,00′ın altında bir Genel Not Ortalaması getirirseniz, koşullu geçtiğiniz derslerden kalırsınız. Ve sonraki sene ilgili dönemde kaldığınız dersi tekrar alırsınız.

Agno 2 Altı olursa ne olur? ›

Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler AGNO hesabına katılmaz. Durum : AGNO 2,00'dan düşük (1,98) olduğu için 3. Yarıyıldan ders alamaz. D dersini tekrar alır (isterse B ve C derslerini de tekrar alabilir).

Ano nedir kaç olmalı? ›

Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içerisinde almış olduğu derslerin ağırlıklı ortalaması ANO olarak bilinmektedir. Bu not ortalaması yarıyıla bağlı olarak farklı değerler üzerinden ele alınmalıdır. Örneğin bahar döneminde en az 1,80 not ortalaması olmalıdır. Aynı zamanda güz döneminde ise 2,20 olarak öne çıkar.

1 sınıf agno kaç olmalı? ›

Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler. Ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

Agno 180 altında ise ne olur? ›

Öncelikle öğrencinin GANO 'suna bakılır. Şayet GANO 1.80 altında ise bu durumda öğrencinin son iki dönem YANO 'suna bakılır. Son iki dönem YANO 'suna yaz okulu YANO 'su dâhil değildir. Bu son iki dönem YANO 'lardan biri 2.00 ve üzeri ise öğrenci sınamalı olmaz.

GANO dönemlik mi? ›

GANO puanının bir diğer versiyonu da YANO olarak adlandırılır ve "Yarıyıl Akademik Not Ortalaması" olarak bilinir. YANO öğrencinin bir yarıyıl boyunca gösterdiği başarıyı gösterir. Yarıyılda alınan bütün derslerin ortalaması alınarak hesaplanır.

Yarıyıl ortalaması kaç olmalı? ›

d) Bir yarıyılda yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu durumda eğer varsa şartlı başarılı not aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Fakat başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alırlar.

Ano ne işe yarar? ›

Sıvayı kusursuz yapabilmek için kullanılabilen sıva bandı veya sıva çıtasına, sıva yapımında ano denilmektedir.

Agno 3 ne demek? ›

3- AGNO'su 1.80'in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarıyıllardan, başarısız oldukları (FF) ve (FD) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir.

Agno ve GANO aynı şey mi? ›

Gano ya da agno, üniversitelerde not belirtmek için kullanılan kısaltmadır. Açılımı ise Genel Akademik Not Ortalaması olarak bilinir. Yarıyıl ve yıl sonu geldiğinde yano, gano ya da agno belirlenir. Harflik sistem ile birlikte gano üniversitelerde en çok kullanılan kavramlar arasında yer almaktadır.

Dönem geçmek için agno kaç olmalı? ›

Genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenci dönem not ortalamaları ne olursa olsun o yarıyılda başarılı olur.

Iki dönem ortalaması kaç olmalı? ›

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

GANO en az kaç olmalı? ›

"MADDE 25 – A-GANO'su 2.00'nin altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrencilerin üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren üst yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alabilmeleri için A-GANO'sunun en az 1.80 olması gerekir.

Koşullu geçme notu kaç? ›

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.

GANO kaç olursa iyi? ›

(2) Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO'ya sahip olmak gerekir. (3) Enstitü programlarını 3.50 - 3,74 GANO ile tamamlayan öğrenciler onur öğrencisi, 3.75 - 4.00 GANO ile tamamlayanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

DC geçer mi kalır mı? ›

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir, öğrenciler ilgili derslerin sınavına tekrar girerek notlarını yükseltebilir.

Agno genel not ortalaması mı? ›

Öğrencinin Fakülte/Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

Üniversite GANO ne demek? ›

Genel Not Ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

GANO sınavı ne demek? ›

1.Soru: Genel Not Yükseltme sınavı nedir? Cevap: Tüm derslerden BAŞARILI olmuş ancak MEZUNİYET için GANO su 2.00 olmayan öğrenciler için GANO'yu yükseltmek amacıyla yapılan bir sınavdır.

Genel not ortalaması ne demek? ›

Genel Not Ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Average)

Öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

Üniversitede kaç dersten kalınca dönem uzar? ›

Soru: Kaç dersten başarısız olursam okulum uzar? Cevap: İki durumda öğrencinin dönemi uzayabilir.Durum1: Bir yarıyılda 11 ve üzeri AKTS (Kredi) lik derslerden FF veya FG notu ile başarısız olan öğrencilerin 1 yarıyıl okulu uzar.

FF ders varken mezun olunur mu? ›

4.Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

3 tane dersten kalınca sınıfta kalınır mı? ›

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

Genel ortalama 50 nin altında ise ne olur? ›

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

Üniversitede ilk sene kalma var mı? ›

Üniversitede sınıfta kalma durumu yok ancak o döneminin ortalaması 1.80'nin altında olduğu zaman bir sonraki döneminden ders alamıyorsun.

Koşullu geçmek ne demek? ›

Vize ve final den aldığımız notlara göre harf notu ortalamanız hesaplanır. Harf puanlama sistemine göre CD, DC veya DD alan öğrenciler dersi sorumlu geçmiş olur. Bu not ortalamasına ise sorumlu geçme ya da koşullu geçme denmektedir.

GANO 2 nin altında olursa mezun olur mu? ›

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan öğrencilerimizin bir programdan mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekmektedir.

Alttan ders almak için ortalama kaç olmalı? ›

Yalnız bulunduğu sınıf ile alt sınıflara ait dersleri alabilirler. Sınıf tekrarı yapan ve genel not ortalaması 1.50-1.79 arasında olan BAŞARISIZ öğrencilerden ilgili dönemde BB, BA, AA notu olanlar koşullu olarak bir üst sınıftan ders alabilirler.

Yıl sonu ortalaması nedir? ›

3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

1 dönem ortalaması 50 altı olursa ne olur? ›

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Lisede Sınıfta Kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

2 yıllık üniversitede kaç yıl kalma hakkı var? ›

öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Üniversitede 35 ortalama kaç puan? ›

Dörtlük Sistemin Yüzlük Sistemdeki Puan Karşılığı
4'lük100'lük
3.5088.33
3.4988.10
3.4887.86
3.4787.63
96 more rows
Oct 25, 2008

Genel not ortalaması nasıl yükselir? ›

Kişiler genel not ortalamalarını yükseltmek için alttan ders alabilirler. Örneğin DD harf notuyla geçmiş olduğunuz bir dersi tekrardan alarak daha yüksek bir harf notuyla geçerseniz genel ortalamanız artacaktır.

Tünel Ano nedir? ›

Herhangi bir yöntemle bir defada açılan tünel uzunluğuna ano denir. çamur akması şeklinde kendini gösterir. zeminlerde açılar tünelin desteksiz durma süresi çok kısadır. Bu süre sert killerde en fazla 1-2 gün kadardır.

275 not ortalaması iyi mi? ›

İyi bir genel not ortalaması, üniversiteye ve başvurduğunuz programın türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Bazı kurumlar 2.75 not ortalaması ile öğrencileri kabul ederken, diğerleri minimum 3.0 veya 3.5 isteyebilir.

4 kaçla kaç arası? ›

DERECERAKAM İLEPUANLAMA
Pekiyi585-100
İyi470-84
Orta355-69
Geçer245-54
1 more row

40 Hangi harf notu? ›

CB / 70 - 74 / 2.5 / Başarılı CC / 60 - 69 / 2.0 / Başarılı DC / 50 - 59 / 1.5 / Koşullu Başarılı - Başarısız. DD / 40 - 49 / 1.0 / Başarısız.

Dönem ortalaması neye göre belirlenir? ›

Her dersin kredi sayısı ile alınan notun sayı karşılığının çarpılıp, elde edilen sayının toplam kredi sayısına bölünerek bulunan aritmetik ortalama, yarıyıl not ortalamasını (SPA) belirler.

Sınıf geçmek için kaç AKTS? ›

b) Lisans programlarında; 40 AKTS'lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci ikinci sınıf öğrencisi, 100 AKTS'lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci üçüncü sınıf öğrencisidir. 160 AKTS'lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci dördüncü sınıf öğrencisidir.

Agno kaç olması lazım? ›

i) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO'larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise: * Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır. * Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.

Yano 180 altında ise ne olur? ›

GANO'su 1.80'in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 5691

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.